ямар ч нйитлэлгүй

Сүүлийн үеийн мэдээллэл

Мөнгөний бодлогын шинэчилсэн зөвлөлийн  анхны хуралдаан боллоо. Тус хуралдаанаар Төв банк /Монголбанк/-ны тухай хуулийн холбогдох зүйл заалтууд болон Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн  225 тоот  тушаалыг үндэслэн...