Сүүлийн үеийн мэдээллэл

Сонгуулийн Ерөнхий хорооноос “Нийслэлийн Сонгуулийн хороо”-г дөрөвдүгээр сарын 18-ний өдрийн 21 дүгээр тогтоолоор нийт 9 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулсан. Сонгуулийн тухай хуульд заасны дагуу нийслэлийн Сонгуулийн хороо...